Pedagogika

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i kształcenia oraz wspierania rozwoju człowieka opartych na podstawach psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, historycznych i biologicznych. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia na tym kierunku oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz działalności edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w zreformowanym systemie edukacji.
W trakcie ich trwania studenci poznają metody budowania warsztatu pracy nauczyciela, podstawy teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych oraz praktyczną stronę funkcjonowania tych instytucji. Uzyskają umiejętności wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne, umożliwiające nauczanie przedmiotu bądź prowadzenie zajęć.
Profil wykształcenia absolwenta zależy od ukończonej specjalności, zrealizowanych praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej, wykonanej pod kierownictwem opiekuna (promotora). Jest również możliwe indywidualne profilowanie sylwetki absolwenta.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dotyczy psychologicznych, socjologicznych, historycznych i biologicznych podstaw wychowania i kształcenia. Obejmuje teorie procesów wychowania, uczenia się i nauczania. Odnosi się do historycznych i kulturowych uwarunkowań, tradycji, nurtów i systemów pedagogicznych. Dotyczy również procesów zachodzących w środowiskach wychowawczych i wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
Tematyka obejmuje wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji oraz celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych. Poświęcona jest podstawom projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych. Odnosi się do metodyki wykonywania typowych zadań, norm, procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
W ramach kształcenia można wybrać jedną ze specjalności nauczycielskich:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego (7 semestrów)
Diagnoza i terapia pedagogiczna (6 semestrów)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (6 semestrów)
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką (7 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną (7 semestrów)
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Specjalności nauczycielskie realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 212 poz. 426).

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.