Pedagogika

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia o kierunku Pedagogika oferują wszechstronne przygotowanie do pracy obejmujące teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych.
Profil absolwenta zależy od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierownictwem opiekuna (promotora). Jest również możliwe indywidualne profilowanie sylwetki absolwenta.
Czas trwania – 3 lata. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
filozofia, pedagogika ogólna, psychologia ogólna, elementy psychologii społecznej, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia ogólna, socjologia wychowania i edukacji, pojęcia i systemy pedagogiczne. historia wychowania i myśli pedagogicznej, psychopatologia, pedagogika społeczna, teoretyczne podstawy kształcenia, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne problemy funkcjonowania systemu edukacji, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna, emisja głosu i komunikacja społeczna, elementy pedagogiki specjalnej i profilaktyki, praktyka zawodowa.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
W ramach kształcenia można wybrać jedną ze specjalności nauczycielskich:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z Informatyką na II etapie edukacyjnym
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
Absolwent kierunku Pedagogika specjalności nauczycielskich jest przygotowany do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz uczniów szkoły podstawowej. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkole podstawowej, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (opiekun dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji, korepetytor itp. – prowadząc jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

Specjalności nauczycielskie realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17-01-2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 212 poz. 426).

W ramach specjalności nienauczycielskich:
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (Tutoring),
możliwe jest także indywidualne wyprofilowanie swoich kompetencji. Student może wybrać zamiast specjalności dowolne przedmioty (ze wszystkich oferowanych przedmiotów specjalnościowych) i w ten sposób określić swoją ścieżkę studiów i związane z nią kompetencje. Można wybrać przedmioty dostosowane do pracy zawodowej, bardziej lubiane itp.