Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie są skierowane do przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera dowolnego kierunku studiów, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.
CELE STUDIÓW
• zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w zreformowanym systemie edukacji,
• zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi metodami budowania warsztatu pracy nauczyciela, podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych oraz praktyką funkcjonowania tych instytucji,
• uzyskanie umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i metodycznych umożliwiających nauczanie przedmiotu (prowadzenie zajęć), do którego słuchacz merytorycznie jest już przygotowany.
PLAN STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 3 semestry – 360 godzin + 150 godzin praktyki pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
WYKŁADOWCY
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne, jak i praktykę zawodową, przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Przygotowanie do zawodu nauczyciela prowadzi do nabycia kompetencji:
• wychowawczych, opiekuńczych i społecznych – przede wszystkim dotyczących umiejętności rozpoznania potrzeb uczniów i budowania z nimi, ale także z osobami współdziałającymi, satysfakcjonujących relacji w procesie edukacyjnym,
• prakseologicznych – wyrażających się w umiejętnościach realistycznego planowania, realizacji, organizacji, kontroli i ocenie procesu wychowania i kształcenia,
• komunikacyjnych – dotyczących umiejętności dialogu i bycia z uczniami oraz werbalnego i pozawerbalnego zachowania bez agresji i przemocy,
• kreatywnych postaw poszukujących nowych rozwiązań w sytuacjach edukacyjnych i inspirowanie takiej postawy u uczniów,
• informacyjno-medialnych – polegających na umiejętnym posługiwaniu się technologią informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania i uczenia się uczniów.
Studia podyplomowe dają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki z wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016, poz. 895) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Słuchacze realizują moduł 2 – komponenty 1, 2 i 3 oraz moduł 3 – komponenty 1, 2 i 3.
MODUŁ KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
• Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
• Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
• Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
• Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
• Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
• Problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, kultura młodzieżowa
• Emisja głosu i kultura języka
• Wybrane elementy prawa dla nauczycieli
• Szkoła, oświata i polityka edukacyjna
MODUŁ KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH I MERYTORYCZNYCH
• Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych
• Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
• Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch)
• Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
• Konstruowanie planów i programów kształcenia
• Ewaluacja w placówkach edukacyjnych – ocenianie i diagnozowanie
• Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela
• Innowacyjne metody pracy nauczyciela
• Seminarium dyplomowe
MODUŁ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELA
• Kompetencje interpersonalne nauczyciela
• Współpraca z rodzicami
• Szkolny program wychowawczy
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych
• Etyka w zawodzie nauczyciela
• Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza ich terenem
PRAKTYKI ZAWODOWE
• Praktyka pedagogiczna – 120 godz.
• Praktyka asystencka – 30 godz.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo stanowi dowód poświadczający nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.131) w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

CENA
Wpłata jednorazowa: 4500 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Cena promocyjna: 4200 PLN – wpłata jednorazowa (prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia, czy promocja jest aktualna!).
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

Studenci, którzy mogą udokumentować kwalifikacje przewidziane do nabycia w ramach praktyk zawodowych w związku z pracą zawodową, mogą wnioskować o zwolnienie z odbycia praktyk. Studenci ponoszą pełne koszty odbycia praktyk zawodowych odbywanych we własnym zakresie. Uczelnia zapewnia praktyki zawodowe – koszt praktyki (jednej) wynosi 150 PLN.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.