INŻYNIERIA INTERNETOWA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent specjalności ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień
informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów
i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
§ zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
§ zna metody i techniki implementacji aplikacji internetowych,
§ ma praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji aplikacji
internetowych,
§ zna zasady, metody i techniki do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych w języku (JAVA
lub Objective C),
§ potrafi posługiwać się zintegrowanym środowiskiem programistycznym i wykonać w nim
oprogramowanie,
§ zna zasady wytwarzania oprogramowania dla wybranej platformy (iOS/Android) przy
wykorzystaniu platformy i narzędzi producenta,
§ ma wiedzę w zakresie budowy aplikacji mobilnych i potrafi je tworzyć,
§ zna nowoczesne metody i techniki tworzenia stron WEB.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
§ Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
§ Projektowanie i programowanie aplikacji WEB
§ Programowanie w wybranym języku obiektowym
§ Protokoły i usługi sieciowe
W ramach specjalności student realizuje projekt dyplomowy.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
§ samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach
zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich
użytkowników
§ programista aplikacji WEB (projektant, koder i tester) w komórkach organizacyjnych i firmach
wytwarzających i wykorzystujących aplikacje WEB
§ programista aplikacji dla urządzeń mobilnych (projektant, koder i tester) w komórkach
organizacyjnych i firmach wytwarzających i wykorzystujących aplikacje na urządzenia
mobilne
§ programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach
softwerowych
ATUTY SPECJALNOŚCI NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo
duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań informatycznych), jak i ich
użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami
informatycznymi.