Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków:
Administracja – dr inż. Barbara Bonisławska – Dziekan,
Ekonomia – dr inż. Barbara Bonisławska – Dziekan,
Filologia – dr Paulina Dwużnik – Prodziekan,
FiR – dr inż. Barbara Bonisławska – Dziekan,
Informatyka – mgr Krzysztof Szmigielski – Prodziekan,
Pedagogiką – dr Wanda Walkowiak – Prodziekan,
Pedagogiką przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Wanda Walkowiak – Prodziekan,
Prawo – dr inż. Barbara Bonisławska – Dziekan,
Zarządzanie – dr inż. Barbara Bonisławska – Dziekan.

Do Opiekuna kierunku można się zgłaszać najlepiej mailem w każdej sprawie. W sytuacjach b. pilnych proszę kontaktować się telefonicznie przez Dziekanat.

Do zakresu obowiązków Opiekuna kierunku należy kompleksowa opieka nad studiami i studentami na kierunku, w tym przede wszystkim:

  • Wsparcie studentów w sprawach związanych z regulaminem studiów, organizacją roku akademickiego, planem studiów (dla kierunku) oraz zarządzeniami Rektora i Dziekana dotyczącymi funkcjonowania procesu dydaktycznego na kierunku.
  • Zorganizowanie wyboru starostów grup i przekazanie informacji do Dziekanatu.
  • Współpraca ze starostami grup oraz kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania harmonogramów zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych.
  • Występowanie do prowadzących zajęcia w sprawach przebiegu procesu dydaktycznego.
  • Monitorowanie wyników nauczania studentów oraz przekazywanie w związku z tym ewentualnych uwag i opinii.
  • Służenie radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów oraz w sprawach losowych.
  • Odbywanie regularnych, okresowych spotkań ze studentami danego kierunku np. po rozpoczęciu i przed zakończeniem danego semestru.
  • Przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora ds.zapewnienia jakości kształcenia wniosków odnośnie organizacji zajęć i ew. programu studiów.